MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie
Liczba odwiedzin kategorii: 1392 
 

WARUNKI I PROCEDURY PRZYZNAWANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj.Dz.U.Nr 226 z 2005 r., poz.1943 z póź.zm.) 2.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 30, poz.158 z póź.zm.) 3.Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.Nr 60, poz.636 z póź.zm.) 4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.Nr 101 z 2002 r., poz.926 z póź.zm.) 5.Uchwała Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL Nr 2/61/2001 z póź.zm.)

I. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Postępowanie dotyczy:

1.Lekarza/ lekarza dentysty, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, który ukończył staż podyplomowy lub któremu Minister Zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granica za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w RP i który złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy ( egzamin obowiązuje od 1 października 2004r.) 2.Lekarza dentysty, któremu stwierdzono prawo wykonywania zawodu lekarza pod kierunkiem lekarza dentysty uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu przed dniem 27 września 1997r. i który ukończył praktykę przygotowawczą lekarsko-dentystyczną, (dotyczy lekarza dentysty, który rozpoczął staż podyplomowy przed 1 października 1999r.).

Na wniosek lekarza/ lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, który odbył staż podyplomowy oraz złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (LEP) – obowiązuje od 1 października 2004r. - okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

• „wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej” zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
• zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
• dowód zmiany nazwiska gdy dokumenty wystawione są na inne nazwisko
• dwa zdjęcia paszportowe
• „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” albo „Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty pod kierunkiem lekarza dentysty uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu (dotyczy lekarza dentysty, który rozpoczął staż podyplomowy przed 1 października 1999r.)
• „Kartę stażu podyplomowego lekarza”, „Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” albo „Zaświadczenie o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej” (dotyczy lekarzy dentystów, którzy mieli stwierdzone prawo wykonywania zawodu przed 27 września 1997r.) albo decyzję MZ o uznaniu stażu odbytego zagranicą w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej polskiej i zaświadczenie o złożeniu sprawdzianu , o którym mowa w § 19 rozporządzenia MZ z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U.Nr 57, poz.553 z p. zm.)
• świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza, lekarza dentysty (po dniu 1 października 2004r.) .
Formularze:
Wniosek W-2
Oświadczenie o niekaralności (dla osób które uzyskały PWZ w innym państwie)
Zaświadczenie o stanie zdrowia

 
Załączniki:

 1. Wniosek W-2
 2. Orzeczenie o stanie zdrowia
 3. Oświadczenie o niekaralności - osoba, która uzyskała PWZ w innym państwie.     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie.
Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca
Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie
Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów